Privacybeleid

Geüpdatet op 19 april 2021

1. Partijen en voorwerp

RDS bv (hierna ‘RDS Weighing & Safety’ of ‘de verwerkings- verantwoordelijke’) IZ Harelbeke-Zuid | Spoorwegstraat 26 BE-8530 Harelbeke KBO/BTW: BE 0430 454 821 E-mail: info@rds.eu Telefoon: +32 56 29 10 10 (BE), +31 85 888 09 11 (NL) RDS Weighing & Safety stelde dit Privacybeleid op met tot doel de gebruikers op een transparante wijze te informeren over de website, https://rds.eu (hierna de ‘site’), en over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door RDS Weighing & Safety. De term ‘gebruiker’ verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke- of rechtspersoon is, die de site bezoekt of op enigerlei met RDS Weighing & Safety communiceert. RDS Weighing & Safety verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30/06/2018 omtrent de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens en de verondering (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordering gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’). RDS Weighing & Safety is vrij om natuurlijke- of rechtspersonen te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de site kan leiden tot het collecteren van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens, in de hoedanigheid van RDS Weighing & Safety, gebeurt in overeenstemming met de AVG en de Wet van 30/06/2018. Persoonsgegevens worden verwerkt door RDS Weighing & Safety, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via volgende methodes: een geautomatiseerde info/ offerte/ service aanvraag; het gebruik van cookies; het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de AVG worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de gebruiker meegedeeld. De doeleinden zijn als volgt: om een antwoord te kunnen bieden op de info/ offerte / service aanvraag; de verzending van de aangeboden nieuwsbrieven; om inzichten te verschaffen omtrent het verkeer op de site; om de gebruiker de mogelijkheid te bieden zich te vervoegen aan het klantenbestand van RDS Weighing & Safety; Indien hiertoe wettelijk verplicht, verwerkt RDS Weighing & Safety ook persoonsgevens (e.g. persoonsbelasting).

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de site, RDS Weighing & Safety de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt: naam; voornaam; adresgegevens; e-mail; telefoon/ GSM; de gebruikers’ vraag/boodschap; de gebruikers’ clicks op de website; IP-adres.

5. Toestemming

Door het gebruik van de site verklaart de gebruiker dat hij/zij/X zijn/haar/hen vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar/hen persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze ovk heeft betrekking op de inhoud van deze privacy policy. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming kan verzocht worden door een verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking te sturen per e-mail naar info@rds.eu of per post naar het volgende adres: IZ Harelbeke-Zuid B2040, Spoorwegstraat 26 BE-8530, Harelbeke. Te allen tijde dient het verzoek of bezwaar vergezeld te zijn van een kopie van zijn/haar/hen identiteitskaart.

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de AVG bewaart RDS Weighing & Safety de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Deze duur is in alle gevallen niet langer dan 7 jaar na het laatste klantencontact.

7. Ontvangers van de gegevens en bekendmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers of leveranciers van RDS Weighing & Safety voor zover convenabele garanties worden geboden inzake beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met RDS Weighing & Safety voor het op de markt brengen van producten of het verlenen van diensten.

In alle gevallen leven de ontvangers van de persoonsgegevens de inhoud van deze Privacy Policy na. RDS Weighing & Safety zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een veilige en discrete manier verwerken.

8. Rechten van de gebruikers van de site

De gebruiker kan zijn/haar/hen rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per mail te sturen naar het volgende adres: info@rds.eu, of een brief per post incl. een kopie van zijn/haar/hen identiteitskaart naar het volgende adres: IZ Harelbeke-Zuid B2040, Spoorwegstraat 26 BE-8530 Harelbeke.

8A Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van de AVG, garandeert RDS Weighing & Safety het recht van de gebruiker van de site op toegang tot zijn/haar/hen persoonsgegevens. De gebruiker van de website heeft het recht op toegang tot deze persoonsgegevens en de onderstaande info: – de persoonsgegevens in kwestie – de ontvangers van de persoonsgegevens RDS Weighing & Safety kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de administratieve kosten voor extra kopieën die door de gebruiker van de site worden opgevraagd. Wanneer de gebruiker van de site bovenstaand verzoek langs elektronische weg indient, worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de gebruiker in kwestie anders verzoekt. De kopie van de gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag worden meegedeeld.

8B Recht op herziening

RDS Weighing & Safety garandeert het recht op herziening en verwijdering van de persoonsgegevens aan de gebruiker van de site. Overeenkomstig artikel 16 van de AVG kunnen foute, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker van de site richt hiervoor de aanvraag aan RDS Weighing & Safety. Overeenkomstig artikel 19 van de AVG stelt RDS Weighing & Safety elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke herziening van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke herziening onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt.

8C Recht op uitwisseling

De gebruiker van de site heeft het recht om in de, in artikel 17 van het AVG vermeldde gevallen, zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn/haar/hen persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer RDS Weighing & Safety de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt RDS Weighing & Safety, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen. De twee bovenstaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk was: – de uitoefening van het recht op vrijheid van info en meningsuiting; – te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Europese Unie, of een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan RDS Weighing & Safety is opgedragen, uit te voeren; – de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

9. Cookies

De site maakt gebruik van cookies om gebruikers van diezelfde site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en optimalisaties van de site en inhoud te bieden. De doelstellingen en methodes van deze cookies werden hieronder opgenomen. Door gebruik te maken van de site stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in deze Privacy Policy.

9B Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

GA cookies kunnen gebruikt worden op de website.

9C Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard zo lang of nodig is om het beoogde doel te bereiken.

10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van RDS Weighing & Safety.

11. Wijziging van de Privacy Policy

RDS Weighing & Safety behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker van de site wordt daarom verzocht regelmatig de Privacy Policy te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

12. Contact

Voor elke vraag of klacht m.b.t. deze Privacy Policy kan de gebruiker van de site contact opnemen met RDS Weighing & Safety op het volgende adres: info@rds.eu.