Algemene Voorwaarden | RDS Weighing & Safety

1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en ze integraal te aanvaarden. Eventuele afwijkende voorwaarden uitgaande van de klant worden door ons volstrekt verworpen.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden voor lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan na het versturen van de offertes of bestekken, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, worden de leveringstermijnen alleen ten indicatieve titel opgegeven en zijn deze niet bindend. In geval van vertraging bekomt de klant daaruit geen enkel recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

4. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-outs e.d. wij in alle redelijkheid niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, dan behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen, waarbij de klant geen aanspraak kan maken op schadevergoeding.

5. Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de klant.

6. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

7. De klant moet de geleverde goederen / uitgevoerde werken onmiddellijk bij de levering / uitvoering nazien. Iedere klacht of betwisting nopens de kwaliteit of conformiteit van de geleverde goederen moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de 8 dagen na levering / uitvoering, dit bij gemotiveerde aangetekende brief, zo niet worden zij niet meer in aanmerking genomen en zal geen enkele klacht nadien nog worden aanvaard. Gedurende een maximale periode van één jaar na levering / uitvoering kunnen wij worden aangesproken voor eventuele verborgen gebreken, zijnde gebreken die aanwezig waren op het ogenblik van de levering / uitvoering, doch zich pas manifesteren na de hierboven vermelde termijn van 8 dagen. Elke rechtsvordering op grond van verborgen gebreken is echter maar ontvankelijk mits ze effectief ingesteld wordt voor de rechtbank binnen de 6 maanden nadat de klant kennis kreeg van het gebrek. Zowel ingeval van zichtbare als verborgen gebreken zal ieder gebrekkig erkend stuk vervangen worden en/of iedere gebrekkige installatie heruitgevoerd worden, tenzij een vervanging / heruitvoering onmogelijk zou zijn of de kostprijs ervan niet in verhouding zou staan met de ernst van het gebrek in welk geval een creditering zal gebeuren van de voor deze erkend gebrekkige stukken / werken aangerekende prijs. Onze verantwoordelijkheid wordt tot de eenvoudige vervanging van het gebrekkig stuk en/of heruitvoering van het gebrekkig werk of creditering van de aangerekende prijs voor het gebrekkig stuk / werk beperkt. Geen enkele bijkomende terugbetaling en/of schadevergoeding kan ons geëist worden voor om het even welke reden.

8. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naargelang de leveringen, zelfs als deze laatsten gedeeltelijk zijn.

9. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op onze zetel te Harelbeke.

10. Iedere klacht of betwisting nopens een factuur moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, dit bij gemotiveerde aangetekende brief, zo niet worden zij niet meer in aanmerkingen genomen.

11. Ieder op zijn vervaldatum onbetaald gebleven bedrag van een factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest op van 8% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of van termijnen van respijt. Bovendien zal, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zonder ernstige redenen en na voorafgaande ingebrekestelling, het verschuldigde saldo verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare gerechts- en procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving.

12. In geval van annulatie van de bestelling door de klant of in geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant, zal de klant gehouden zijn tot betaling van de reeds uitgevoerde werken en geleverde goederen én tot betaling van een schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de waarde van het niet-uitgevoerde gedeelte van het contract, exclusief BTW, het meer gevorderde door ons te bewijzen.

13. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.

14. De goederen zijn en blijven onze eigendom en kunnen door de klant niet worden vervreemd of bezwaard. Indien de goederen door een derde in beslag worden genomen terwijl ze zich bij de klant bevinden, zal deze laatste op eigen kosten de onmiddellijke opheffing van de inbeslagneming moeten bekomen. De klant weerhoudt zich ervan acties te ondernemen die het eigendomsrecht van de verhuurder met betrekking tot de verhuurde goederen in het gedrang kan brengen of in twijfel kan trekken. Zo is het de klant o.m. verboden, zonder daartoe beperkend te zijn, hun bestemming of structuur te wijzigen door volledige integratie in eigen goederen, eigendomslabels van de verhuurder te verwijderen, eigen merktekens of labels aan te brengen, …

15. In geval van gerechtelijke invordering of geschil zijn enkel het Vredegerecht van het kanton Harelbeke en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen territoriaal bevoegd.